Recommended List: ทำอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม

    เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ GTDแนะนำให้คุณเตรียมลิสต์ที่สำคัญ 2 อย่างไว้ให้พร้อมสำหรับการประชุมประจำต่างๆของคุณ..

    Read More