Small wins ชัยชนะเล็กๆที่มีพลังมหาศาล

    อาการ "ผลัดวันประกันพรุ่ง” เป็นปัญหาใหญ่อก่อให้เกิดงานค้าง ความล่าช้า งานใหญ่ งานที่รู้สึกว่ายาก/กลัว หรืองานที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีลองย่อย actionให้เล็กลงไป ..

    Read More